Algemene voorwaarden Sense of Wine
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursusactiviteiten gehouden door ‘Sense of Wine’ te Reeuwijk. ‘Sense of Wine’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 59554746.

Artikel 1: Leeftijdscriterium
Geen 18? Geen alcohol. De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, -opleiding, -training of -proeverij is minimaal 18 jaar.

Artikel 2: Inschrijving en betaling
Inschrijving op een cursus of workshop vindt plaats door middel van een inschrijvingsformulier op de website van Sense of Wine, dan wel schriftelijk of telefonisch. De inschrijving is definitief vanaf het moment van betaling. Wanneer de betaling 5 dagen voor aanvang van de cursus nog niet door Sense of Wine is ontvangen, behoudt Sense of Wine zich het recht voor de inschrijving niet te aanvaarden. In sommige gevallen kan Sense of Wine een betaling bij binnenkomst op de avond zelf overeen komen. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste cursusavond indien door Sense of Wine de totale betaling voor de cursus is ontvangen.

Artikel 3: Toelating
Per cursus kan er een maximum aan het aantal deelnemers worden gesteld. Dit wordt altijd vooraf bekend gemaakt. Toelating van de cursist vindt plaats op volgorde van het ontvangen cursusgeld.

Artikel 4: Annulering van de cursus door de cursist
Op grond van wettelijke regels opgenomen in afdeling 9A boek 7 BW betreffende overeenkomsten op afstand heeft de cursist gedurende veertien dagen na aanmelding de mogelijkheid tot herroeping van de overeenkomst op grond van voornoemde wettelijke regels. De annulering dient schriftelijk te worden ingediend via info@senseofwine.nl.
Bij annulering van de inschrijving door de cursist, uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld. Ook wordt de cursist aangeboden zonder extra kosten de cursus in het volgend seizoen te volgen. De cursist heeft een bedenktermijn van 7 dagen na inschrijving.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Je mag dan wel iemand anders sturen. De naam van de plaatsvervanger dient uiterlijk 24 uur voor aanvang aan info@senseofwine.nl doorgegeven te worden.
Bij annulering door de cursist wordt altijd € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 5: Verhindering
Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht. Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de cursuskosten. Om de continuïteit van de cursus te garanderen, is het dan niet toegestaan een vervanger te sturen.

Artikel 6: Respecteren van de huisregels
Sense of Wine maakt gebruik van externe leslocaties. Als een cursist zich niet aan de geldende huisregels houdt zal de docent de cursist verzoeken om de huisregels te respecteren. Bij herhaaldelijke overtreding hiervan kan Sense of Wine de cursist niet meer toelaten tot de rest van de cursus. Er vindt dan geen restitutie van betalingen plaats.

Artikel 7: Annulering van de cursus door Sense of Wine
Als het aantal inschrijvingen onvoldoende is om de cursus doorgang te laten vinden, kan een cursus uitgesteld of geannuleerd worden. De cursisten ontvangen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus bericht. Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden, ontvangt u het volledig betaalde cursusgeld binnen 10 dagen retour.

Artikel 8: Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent
Sense of Wine behoudt zich het recht ingeval van ziekte van de docent of ernstige onvoorziene omstandigheden de cursusdata en/of de cursuslocatie te wijzigen. De cursisten worden hierover duidelijk per e-mail geïnformeerd. Als er een wijziging van een docent plaats vindt ontvangt de cursist hierover vooraf geen bericht. Iedere docent voldoet aan de normen van Sense of Wine.

Artikel 9: Afbreken van de cursus door overmacht
Als door overmacht de cursus door Sense of Wine afgebroken moet worden zal het cursusgeld terug betaald worden over de resterende cursusdagen onder aftrek van het ontvangen lesmateriaal.

Artikel 10: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
Sense of Wine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 11: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik
Sense of Wine is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De docent zal nooit aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen, er zijn voldoende spuugemmers aanwezig. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 12: Cursusmateriaal en copyright
Copyright voor het studiemateriaal berust bij de schrijvers daarvan. Copyright van de hand-outs, beeldmateriaal en overig cursusmateriaal berust bij Sense of Wine. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Sense of Wine betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Sense of Wine.

Artikel 13: Beantwoording van vragen
Sense of Wine verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Als er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) stellen wij u daarvan op de hoogte en benoemen een nieuwe termijn.

Artikel 14: Examens zijn nooit bij de opleiding inbegrepen
Voor het behalen van het landelijk erkend SWEN-2 certificaat worden regelmatig examens afgenomen door de Wijnacademie. De opleidingen van Sense of Wine worden uitsluitend aangeboden exclusief examen, tenzij expliciet anders vermeld op de website.

Artikel 15: Factuur en btw
Je ontvangt altijd een factuur. De prijzen op de website zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 16: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Sense of Wine: www.senseofwine.nl. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden staat ook op de factuur van de cursus. Bij inschrijving voor een workshop of cursus heeft de cursist aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.